Katalog produktů  s tipy  pro správnou domácí péči  - PDF ke stažení (2,62 MB)

Katalog produktů Thalac BIO   - PDF ke stažení (1,73 MB)

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
www.thalac-shop.cz..  Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje
zboží mezi společností Rexim, spol. s r.o. (dále jen „prodávající“)a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

2. Vymezení pojmů

a) Prodávající
Rexim, spol.s r.o., IČ 41188152, DIČ CZ 41188152, se sídlem U Pazderek 805/25, Praha 8, je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 3609, zabývající se nákupem zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodejem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

b) Kupující
Kupující – spotřebitel – osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné  podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími, vše ve znění novel. Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.

c) Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží dodavatelem na stránky. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím dodavatelem. Toto přijetí dodavatel neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Není-li kupujícím spotřebitel, návrhem na uzavření kupní smlouvy je odeslaná objednávka kupujícím a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy budou řešeny výhradně podle platného práva České republiky. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad pojmů v českém jazyce. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění ve lhůtě 2 let ode dne jejího podpisu a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.  Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu Thalac a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku ( telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.


3. Zpracování osobních údajů – bezpečnost a ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje  jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy a nebudou nijak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícím se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány  v souladu s platnými zákony České republiky, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění a ostatními právními předpisy platnými na území ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a dává svůj souhlas ke shromažďování a dalšímu zpracování těchto osobních  údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a obchodní činnosti provozovatele tohoto e-shopu. Souhlas platí až do doby písemného vyjádření nesouhlasu kupujícího s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu, včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Pokud si kupující přeje opravit osobní údaje, které o něm prodávající zpracovává, může o to písemně požádat na emailové adrese info@thalac.cz  nebo na výše uvedené poštovní adrese prodávajícího.

4. Objednávání

Kupující je oprávněn objednat zboží u prodávajícího skrze objednávkový systém e-shopu, popř. telefonicky. Objednávky přes internetový obchod thalac-shop.cz 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou včetně DPH a všemi dalšími poplatky. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku, nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Je-li kupujícím spotřebitel, musí být u takovéhoto zboží předem seznámen se skutečností, že jde o zboží na objednávku, u něhož k uzavření kupní smlouvy mezi oběma smluvními stranami dojde teprve v okamžiku upřesnění nabídky ze strany prodávajícího.
Prodávající doporučuje kupujícímu při objednávání uvést tyto údaje:
jméno, příjmení a bydliště kupujícího
kód a název zboží dle ceníku, jednotkovou cenu, počet
způsob odebírání a dopravy, dodací adresu
další údaje, které kupující považuje za důležité

5. Cena a platba

Nabídka a všechny ceny uváděné v e-shopu prodejce jsou smluvní, konečné včetně DPH, vždy aktuální a platné,
a to po dobu, kdy jsou takto prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Zařazení do cenové kategorie provádí prodávající. Náklady na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku nese kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Daňový doklad na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím slouží zároveň i jako dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy kupující provede úhradu a prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí prodávající neprodleně plnění kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Možnosti platby: dobírkou při převzetí nebo převodem na účet předem v rámci objednávání zboží v e-shopu i při osobním odběru.

6. Dodací lhůta a podmínky dodání

Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží prvnímu dopravci, tím také přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 14 dnů. V běžných případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní po obdržení objednávky. Konečný termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není instalace zakoupeného zboží. Společně se zásilkou obdrží kupující daňový doklad/fakturu. V rámci efektivity dodání zboží si prodávající vyhrazuje možnost zaslat kupujícímu zboží ve více dodávkách, přičemž náklady na poštovné hradí kupující, který musí s takovýmto postupem předem vyslovit souhlas. Dodací lhůta začíná u zboží, které bude kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet dnem platného uzavření kupní smlouvy dle článku 2 c) těchto VOP. V případě, že kupující zvolil jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: Česká pošta Balík do ruky nebo osobní odběr.
V případě výměny zboží ve lhůtě 30-ti dnů od zakoupení zboží jsou kupujícímu účtovány náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke kupujícímu. V případě vrácení zboží kupujícím prodávajícímu do 30-ti dnů hradí náklady na poštovné kupující. V případě objednávky zboží v hodnotě nad 2000,- Kč nese náklady na dopravu prodávající.

7. Záruka a servis

Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží je kupující povinen zboží zabalit pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Prodávající neposkytuje kupujícím pozáruční servis.

8. Reklamační řád

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky následující práva:
v případě vady odstranitelné:
a) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady
b) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné
c) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a) a b) má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
v případě vady neodstranitelné:
a) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy v případě vady odstranitelné, pokud kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet vad věc řádně užívat
b) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci
c) právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy
Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího.
Reklamace se nevztahují na případy:
a) vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu s návodem k použití anebo jiným  nesprávným jednáním kupujícího
b) prokazatelných nedovolených zásahů do zboží
c) na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována po uplynutí této lhůty
d) vady způsobené vlivem živelných katastrof

9. Odstoupení od smlouvy

Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Rozhodne-li se spotřebitel využít tohoto práva, musí odstoupení od smlouvy doručit prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je spotřebitel povinen vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že bude zboží nekompletní či poškozené, může prodávající vrácenou kupní cenu snížit o tomu odpovídající částku (v souladu s § 458 odst. 1 obč. z.). V případě výše uvedeného odstoupení od smlouvy budou nejpozději do 30 dnů od účinnosti odstoupení od smlouvy zaslány peníze prodávajícím na bankovní účet kupujícího, který za tímto účelem kupující prodávajícímu sdělí. Při neuvedení čísla účtu je částka v téže lhůtě automaticky připravena k čerpání pomocí dalšího nákupu nebo k vyzvednutí v hotovosti na základě předložení originálního dobropisu, který je bez zbytečného odkladu po vyřešení odstoupení od kupní smlouvy zákazníkovi zaslán. Prodávající má právo odstoupit od smlouvy v případě, kdy kupující neuhradí plnou výši kupní ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. Kupující bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva spotřebitele odstoupit od smlouvy dle § 53 odst. 7 obč.z., darovací smlouva pozbývá účinnosti a kupující je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky.

10. Závěrečná ustanovení

Kupující umožní prodávajícímu plnění povinností v souladu s Nabídkou/Smlouvou, k čemuž vyvine veškerou potřebnou součinnost. Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé prodávajícímu rozesíláním upomínek a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. Kupující bere na vědomí, že prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze smlouvy na třetí osobu. Kupující bude neprodleně informovat prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých ze smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost městského soudu v pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v . Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 27.11.2013 a jsou k dispozici taktéž na internetových stránkách prodávajícího. Tyto VOP je prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.

 

Doprava

Při objednávce nad 2000 Kč je doprava zdarma.

1. Česká pošta  - Balík do ruky

Objednané zboží Vám bude zasláno Balíkem do ruky s termínem doručení následující pracovní den po odeslání. ("balík do ruky" je označení služby České pošty)
Balíky do ruky jsou doručovány v rámci běžné pochůzky v rozmezí 8 – 16 hodin. V lokalitách s rozšířenou dobou doručování do večerních hodin (Odpolední doručování) jsou zásilky doručovány v rozmezí 14 – 19 hodin. Před doručováním balíku v lokalitách s Odpoledním doručováním je adresát telefonicky kontaktován doručovatelem, který mu upřesní čas příjezdu se zásilkou. Chcete-li, aby Vaše zásilka byla doručována opravdu v odpoledních hodinách nebo nevyhovuje-li Vám navrhovaný čas a způsob doručení, požádejte jednorázově v den podání (na základě obdržení avíza o podání zásilky) prostřednictvím nového interaktivního webového formuláře o změnu dispozice nakládání s balíkem dle svých časových možností a požadavků na adrese www.ceskaposta.cz/zmenadispozice
V případě, že i přes veškerou snahu o doručení balíku byl pokus o doručení neúspěšný, je zásilka uložena na nejbližší ukládací poště. O uložení zásilky budete informováni papírovým oznámením, v případě předaných kontaktních údajů i prostřednictvím SMS anebo e-mailu. Úložní dobu na poště si můžete v případě potřeby prodloužit ze standardních 7 na 15 dní.

Cena dopravy 120 Kč  (+ 30 Kč za dobírku)

(Platí pro objednávky v hodnotě do 1999 Kč, u objednávek 2000 Kč a více je doprava ZDARMA)
Zboží zaplatíte doručovací službě při převzetí zásilky.

 

2. Osobní odběr – platba převodem na účet předem

Objednané zboží si můžete po předchozí dohodě vyzvednout osobně na adrese naší společnosti, viz níže. Platbu v hotovosti ani kartou nelze v tomto případě využít. Platbu je nutno předem zaslat převodem na účet.

Rexim, spol. s r.o.
U Pazderek 25
180 00 Praha 8 – Bohnice
Po – ČT 8-15 hodin, Pá 8-12 hodin
tel: +420 724 778 870, +420 224 312 168
email: info@thalac.cz